- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsHoud vast aan waterverdeling tussen Waal en Pannerdens Kanaal

Houd vast aan waterverdeling tussen Waal en Pannerdens Kanaal [OPINIE]

- Advertentie -

Delen

De ASV heeft haar zienswijze betreffende het integraal Rivier Management naar de minister gestuurd omdat de bevaarbaarheid van de Nederlandse waterwegen de minister na aan het hart ligt. Bovendien merken wij (wij zullen dat later toelichten) dat er al dusdanige posities ingenomen lijken te zijn dat daarmee bepaalde geluiden (die van de schipper) onder zouden kunnen sneeuwen. Het kan niet zo zijn dat de minister onvoldoende op de hoogte gesteld wordt van alle zienswijzen. Het moet niet aan ons liggen tenslotte dat u niet maximaal op de hoogte gesteld zou zijn.

Om onze visie te verduidelijken schetsen we hierbij een beeld van de gang van zaken:

In februari 1993 is de eindrapportage Nota 3 van de toekomstvisie Waal Hoofdtransportas uitgebracht. Deze nota is geschreven in opdracht van de minister om de Waal geschikt te maken voor het bevaren met grotere éénheden, bijvoorbeeld ook de 6-baksduwvaart bij bijna alle waterstanden.

De vaarwegbreedte moest om dat mogelijk te maken naar de 170 meter worden verbreed en de bochten moesten minder scherp worden gemaakt.

Dat is toen besloten en er werden werken aan de Waal uitgevoerd waaronder de bodemkribben bij de scherpste bochten. Dit heeft tot gevolg gehad dat de afvoer, het debiet van de Waal, groter is geworden ten opzichte van het Pannerdens Kanaal. En dus ook de IJssel.

Ondanks dat er meer water door de Waal loopt, is de rivier zodanig veel verbreed dat we bij een geringe afvoer toch een te lage waterstand hebben op de Waal. Circa 0,45 meter minder diepgang dan in de oude situatie. Dat is ongeveer 20 procent. Dit is heel kwalijk voor de Waal als hoofdtransportas. Wat hiervan de uitwerking is geweest in de zomer en najaar van 2018, hoeven wij hier niet meer te schetsen.

 

Wij staan nu voor een fundamentele keuze: maken we de Waal weer smaller met als gevolg een betere diepgang voor de scheepvaart, of laten we de huidige breedte in stand met als gevolg dat de Waal in droge periodes bijna onbevaarbaar wordt net als de IJssel en de Neder-Rijn?

In onze perceptie zijn er niet veel méér mogelijkheden.

Wij zijn als ASV van mening dat het in het algemeen belang wenselijk is dat de afgesproken waterverdeling tussen Waal 2/3 en Pannerdens Kanaal 1/3 zoveel mogelijk in stand blijft en dat niet zoals in het najaar van 2018 de verdeling 82 procent Waal en 18 procent Pannerdens Kanaal is. Dit is slecht voor De IJssel en het IJsselmeer qua verzilting en voor de Neder-Rijn en de Lek qua waterstand en vaardiepten.

De stroomsnelheid op de Waal is door de ingrepen van 1993 en door de langsdammen toegenomen met gemiddeld 1 kilometer, wat resulteerde in 20 procent meer stroomsnelheid en dito verzanding.

Bijkomende zaak is dat door de gewijzigde kolentransporten naar Duitsland en de vermindering van de ertstrafieken naar de Moezel en Beneden-Rijn de vermeende noodzaak van de 6-baksduwvaart sterk is afgenomen. Wij geven u dan ook in overweging deze zaak zeer kritisch te bezien en onze overwegingen bij uw besluitvorming te betrekken.

Zoals eerder aangegeven heeft het indienen van bovenstaande zienswijze nogal op wat problemen gestuit. In het voorjaar van 2020 kwamen er berichten over een onderzoekscommissie naar de toekomst van de Nederlandse rivieren en de maatregelen die genomen moeten worden om zowel de natuur en de cultuur te beschermen met inachtneming van de hoogwater veiligheid en natuurlijk ook de bevaarbaarheid en dan meer specifiek de bevaarbaarheid bij laag water.

Omdat (ASV-denktank lid) Ger Veuger ook al vanuit de periode dat hij bestuurslid was van  Koninklijke Schippers Vereniging Schuttevaer veel interesse en bemoeienis had met onze rivieren, is het logisch dat Ger Veuger hiervoor aangemeld is. Hij was dan ook aanwezig in Fort Lent bij de eerste samenkomst van 6 februari 2020 van ”Integraal Riviermanagement” oftewel IRM.

Het was een flinke groep mensen die daar bij elkaar kwam. Veel mensen van RWS en veel van het ministerie van I en W, de waterschappen, de provincies, drinkwaterbedrijven, veel onderzoeksbureaus en ook nog wat scheepvaartgerelateerde organisaties en bedrijven. De kaders werden duidelijk uiteengezet en de eerste discussies brandden los en dat was ook de bedoeling.

Toen kwam corona en veranderde de planning: er werden mensen geselecteerd en daar was de ASV niet bij. Gelukkig hadden we nog de tegenwoordigheid van geest om snel een zienswijze in te dienen maar dat stuitte op grote obstakels.

Want hoewel Ger Veuger namens de ASV was aangemeld en de contactpersoon is, kon hij plotseling geen zienswijze indienen. De voorzitter van de ASV moest ingeschakeld worden en die heeft in arren moede drie bestuursleden gecharterd om de benodigde handtekeningen te zetten en met het vereiste uittreksel van de Kamer van Koophandel kwam het ter elfder ure nog net goed en is onze zienswijze geregistreerd onder nummer 71884658.

Dit alles heeft geresulteerd in het besluit om dan maar direct de minister te benaderen hierover.

Namens Bestuur en Denktank van de Algemeene Schippers Vereeniging, 

Sunniva Fluitsma
Woordvoerder ASV

Gerberdien le Sage
Voorzitter ASV

Ger Veuger
Denktank lid ASV-expert nautisch/technische zaken

 

 

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -