- Advertentie -
- Advertentie -
HomeAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Riomar: de besloten vennootschap Riomar B.V., gevestigd te Rotterdam, welke vennootschap uitgever is van meerdere uitgaven en periodieken waaronder de tweewekelijks verschijnende krant gericht op de transportsector en met name de Rijn- en binnenvaart: “Binnenvaartkrant”;
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Riomar een advertentieorder verstrekt;
 3. Advertentieorder: een opdracht tot het eenmalig dan wel op periodieke basis plaatsen van één of meerdere advertenties, waaronder mede verstaan worden ingezonden mededelingen, in één of meer van de door Riomar uitgegeven periodieken, zoals “Binnenvaartkrant”.

Artikel 2: Toepasselijkheid van de voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Riomar en alle met haar gesloten overeenkomsten.
 2. Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Riomar, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van de opdrachtgever naar zijn eigen of andere Algemene Voorwaarden. Riomar wijst de door de opdrachtgever eventueel van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden van de hand.

Artikel 3: Aanbiedingen, wijziging van overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Riomar zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. Aanvullingen op en/of wijzigingen van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Riomar gelden slechts indien en voor zover zij door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 4: Opgeven van advertenties, aanleveren materiaal

 1. Advertenties kunnen mondeling, schriftelijk alsook per digitale of niet-digitale gegevensdrager aan Riomar worden opgegeven.
 2. Riomar zal de opdrachtgever de technische specificaties (zoals type datadragers, afmetingen van fotomateriaal, type software etc.) verstrekken waaraan het door de opdrachtgever aan te leveren advertentiemateriaal dient te voldoen.
 3. Door de opdrachtgever aangeleverd materiaal dat niet aan de hiervoor in lid 2 bedoelde technische specificaties voldoet kan steeds door Riomar worden geweigerd.
 4. Indien Riomar niettemin besluit het afwijkend advertentiemateriaal te accepteren zullen de kosten van aanpassing van het materiaal van de opdrachtgever aan de specificaties van Riomar aan de opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht.
 5. Riomar is nimmer aansprakelijk voor enige schade ontstaan door het geheel of gedeeltelijk niet uitvoeren van een overeenkomst, of door vertraging of fouten in de uitvoering daarvan, doordat het door de opdrachtgever aangeleverde advertentiemateriaal niet aan de technische specificaties van Riomar voldoet.

Artikel 5: Inhoud en controle van advertenties, advertentieproeven, klachten

 1. Riomar behoudt zich het recht voor advertenties zonder opgave van redenen te weigeren.
 2. De opdrachtgever is steeds gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Riomar ontvangen advertentieproef zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Riomar terug te zenden.
 3. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen advertentieprijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.
 4. De opdrachtgever is steeds gehouden na verschijning van de uitgave van Riomar waarin zijn advertentie is gepubliceerd met bekwame spoed te onderzoeken of Riomar de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Klachten over de uitvoering van de advertentieorder dienen binnen 14 dagen na verschijning van de advertentie schriftelijk aan Riomar te worden medegedeeld.
 5. Uitsluitend indien de opdrachtgever daar bij het verstrekken van de advertentieorder om verzoekt verstrekt Riomar hem binnen een week na verschijning van de uitgave en/of periodiek waarin de betreffende advertentie is geplaatst een bewijsexemplaar daarvan. 6. De uitvoering van de advertentieorder geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever niet binnen de hiervoor in lid 4 bedoelde termijn over die uitvoering heeft geklaagd bij Riomar.

Artikel 6: Eigendommen opdrachtgever

 1. Indien door de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan Riomar zaken worden toevertrouwd, zoals dia’s, werktekeningen, ontwerpen, fotografische opnamen, informatiedragers e.d., draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring door Riomar alle risico’s ten aanzien van deze zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten. Riomar is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van zoekraken, beschadiging e.d. van door de opdrachtgever aan haar ter beschikking gestelde zaken.
 2. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat voorafgaand aan de verstrekking van de zaken aan Riomar van dia’s, werktekeningen, ontwerpen, fotografische opnamen, informatiedragers e.d. een duplicaat wordt gemaakt. De opdrachtgever dient dit duplicaat onder zich te houden voor het geval de aan Riomar ter beschikking gestelde zaken tijdens de bewaring verloren raken of onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever op eerste verzoek van Riomar een duplicaat te verstrekken.
 3. Riomar is nimmer aansprakelijk voor enige schade ontstaan door het geheel of gedeeltelijk niet uitvoeren van een overeenkomst, of door vertraging in de uitvoering daarvan, wegens het niet (tijdig) kunnen verstrekken van het in lid 2 bedoelde duplicaat door de opdrachtgever.

Artikel 7: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst of in de fase voorafgaand aan de totstandkoming van die overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8: Intellectuele eigendom, vrijwaring rechten derden

 1. Riomar behoudt zich steeds, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten voor, die kunnen ontstaan op of betreffende werken die door haar worden vervaardigd bij of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever.
 2. Alle door Riomar verstrekte zaken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever in het kader van de door de opdrachtgever met Riomar gesloten overeenkomst en mogen door de opdrachtgever niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Riomar worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, ook niet indien en voorzover op deze zaken geen auteurs- en/of ander wettelijk intellectueel eigendomsrecht mocht rusten.
 3. De opdrachtgever garandeert Riomar dat door uitvoering van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of openbaarmaking van door de opdrachtgever aan Riomar ter beschikking gestelde zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, e.d. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden krachtens de Auteurswet of andere (inter)nationale regelgeving op het gebied van intellectuele eigendom. De opdrachtgever vrijwaart Riomar steeds voor alle aanspraken die derden krachtens de hiervoor bedoelde wet- en regelgeving tegen Riomar geldend zouden kunnen maken.

 

Artikel 9: Betaling

 1. De opdrachtgever dient de hem gezonden facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
 2. Iedere betalingstermijn is een fatale termijn, zodat de opdrachtgever na het verstrijken daarvan in verzuim is zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is.
 3. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt is de opdrachtgever na ommekomst van de in lid 1 bedoelde termijn een rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag van 1 % per maand of gedeelte daarvan.
 4. Voorts is Riomar, wanneer zich een geval voordoet als bedoeld in lid 3, gerechtigd zonder enige ingebrekestelling haar verplichtingen voortvloeiend uit eventueel bestaande overeenkomsten met de opdrachtgever op te schorten totdat de opdracht-gever het door hem aan Riomar verschuldigde bedrag, inclusief op de voet van lid 3 of anderszins verschuldigde rente en kosten, heeft voldaan.
 5. Wanneer zich een geval voordoet als bedoeld in lid 3 is de opdrachtgever bovendien de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 6. De opdrachtgever is terzake van voldoening van de factuur niet gerechtigd tot verrekening van enig aan Riomar verschuldigd bedrag met enige vordering die de opdrachtgever op Riomar mocht hebben of pretenderen. Evenmin is de opdrachtgever gerechtigd op grond van een (gepretendeerde) tegenvordering of bezwaren omtrent de uitvoering van de overeenkomst zijn betaling van de factuur op te schorten.
 7. Het totaal aantal af te nemen advertentie-plaatsingen c/q millimeters volgens overeenkomst dient binnen 1 jaar na vermelde ingangsdatum afgenomen te worden. Ten gevolge van het niet plaatsen van het afgesproken aantal advertenties en/of mm’s, wordt eventueel een herberekening gemaakt van de werkelijke kosten en indien nodig aan u gedebiteerd.

Artikel 10: Aansprakelijkheid Riomar

 1. Riomar is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de advertentieorder indien deze misverstanden hun oorzaak vinden in door Riomar niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals bij voorbeeld de telefoon, de fax, e-mail en soortgelijke media.
 2. Riomar is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van afwijkingen, fouten en gebreken, die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever, al dan niet op de voet van artikel 5, goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 3. Afwijkingen tussen enerzijds de door Riomar geplaatste advertentie en anderzijds het oorspronkelijk ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk proef kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
 4. Riomar is, bij gegrondbevinding van een op de voet van artikel 5 tijdig ingediende klacht, steeds gerechtigd een nieuwe, deugdelijke, advertentie in de plaats van de eerdere ondeugdelijke advertentie te stellen, zonder dat zij alsdan tot enige (verdere) schadevergoeding kan worden gehouden, tenzij het gebrek in de ondeugdelijke advertentie van dien aard is dat herstel door herplaatsing niet mogelijk is.
 5. Indien herplaatsing op de voet van het vorige lid wegens de aard van het gebrek niet mogelijk is, zal Riomar de opdrachtgever diens schade vergoeden, doch deze schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag van de voor de desbetreffende advertentie aan de opdrachtgever in rekening gebrachte prijs, c.q. het met de betreffende advertentie corresponderende pro rata deel van de overeengekomen prijs.
 6. Tot verdere schadevergoeding dan in de voorgaande leden bepaald is Riomar nimmer gehouden. In het bijzonder is Riomar niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, stilligschade, omzetderving e.d. tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Riomar of haar leidinggevenden.

Artikel 11: Overmacht

 1. Indien zich buiten de wil en toedoen van Riomar zodanige omstandigheden voordoen dat (verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Riomar kan worden gevergd is Riomar gerechtigd met een beroep op die overmachtsomstandigheden de uitvoering van de overeenkomst tot een nader door haar te bepalen tijdstip op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding ter zake verplicht is.
 2. Onder de hiervoor in lid 1 bedoelde overmachtsomstandigheden worden in ieder geval begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, blokkade, in- en uitvoerverboden, opvordering van voorraden bij Riomar of haar leveranciers door de burgerlijke of militaire overheid, brand- en stormschade, extreme weersomstandigheden, overstromingen, extreme verkeersstagnatie of transportvertragingen, van overheidswege opgelegde transportverboden, staking, boycot, stagnatie van het bedrijf van Riomar of het bedrijf van haar toeleveranciers of opdrachtnemers waaronder in ieder geval begrepen de drukkerij van de door Riomar uitgegeven periodieken, papierschaarste, al dan niet veroorzaakt door zodanige prijsstijging van het papier dat redelijkerwijze van Riomar niet meer kan worden gevergd dat zij de door haar uitgegeven periodieken laat drukken en verspreiden.

Artikel 12: Ontbinding

 1. Onverminderd de haar bij wet toegekende bevoegdheden ter zake is Riomar bevoegd haar overeenkomst met de opdrachtgever onmiddellijk, zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling te ontbinden, onverminderd haar recht schadevergoeding te vorderen, ook van die schade welke door ontbinding mocht ontstaan, indien de opdrachtgever:
  1. surséance van betaling heeft aangevraagd of deze hem is verleend;
  2. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend.
 2. Aanzegging van ontbinding, opzegging of annulering zal geschieden bij gewone brief.

Artikel 13: Geschillen, toepasselijk recht

 1. Ongeacht of een overeenkomst tot stand komt, is op de rechtsverhouding tussen Riomar en de, al dan niet potentiële, opdrachtgever Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, tenzij de kantonrechter bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

Artikel 14: Diversen

 1. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan blijven de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling worden geacht datgene te zijn overeengekomen dat rechtsgeldig de strekking van de ongeldige bepaling het meest nabij komt.
 2. Indien Riomar uit coulance of om andere redenen van commerciële aard niet direct jegens de opdrachtgever beroep doet op enige toepasselijke bepaling van deze Algemene Voorwaarden, verwerpt Riomar daarmede niet het recht om in een later stadium alsnog een beroep op de desbetreffende bepaling en alle andere van toepassing zijnde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te doen.
Open WhatsApp
1
💬 Hulp nodig?
Scan de code
Hallo, hier Carin van de Binnenvaartkrant 👋
Kan ik helpen?