Nieuwe Sluis Terneuzen in 2021 klaar

0

De plannen voor de grote, extra sluis in Terneuzen worden steeds concreter. Zowel aan Nederlandse als Vlaamse zijde wordt de bouw voorbereid. Het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport zijn klaar en liggen van 28 mei tot en met 8 juli ter inzage. Op dinsdag 16 juni is er een inloopavond in Terneuzen; op woensdag 17 juni is er zo’n zelfde voorlichtingsavond in Gent.

Nederland en Vlaanderen hebben samen besloten tot de aanleg van de 427 meter lange, 55 meter brede en 16 meter diepe zeesluis. Het Kanaal van Gent naar Terneuzen is een van de drukst bevaren kanalen van Europa. Het sluizencomplex in Terneuzen verbindt het kanaal met de Westerschelde. De Nieuwe Sluis komt binnen het huidige sluizencomplex te liggen, tussen de Westsluis en de Oostsluis. De huidige Middensluis verliest hierdoor zijn functie. Als alles volgens planning verloopt, kan in 2021 het eerste schip door de Nieuwe Sluis varen.

 

Binnenvaart heeft baat bij nieuwe zeesluis

De zeehavens van Gent en Terneuzen zijn van economisch belang. Omdat steeds meer en grotere zee- en binnenvaartschepen het sluizencomplex van Terneuzen passeren, is de maritieme toegankelijkheid van de Kanaalzone onderzocht. Daaruit blijkt dat voor de binnenvaart een capaciteitsprobleem dreigt en voor zeeschepen problemen te verwachten zijn omtrent afmetingen, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de doorvaart.

De Nieuwe Sluis moet zorgen voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal Gent-Terneuzen en verder. Ook kan de Nieuwe Sluis zorgen voor nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuwse als de Vlaamse regio en het behoud van werkgelegenheid, zo hopen de overheden.

 

Een van de drie huidige sluizen.
Een van de drie huidige sluizen.

 

Ligging van de sluis

De sluis komt op Nederlands grondgebied; dus is Nederlandse wet- en regelgeving leidend. De Nederlandse tracéwetprocedure is enigszins vergelijkbaar met de Vlaamse procedure voor een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

In het Ontwerptracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen staat een gedetailleerde uitwerking van de gekozen voorkeursvariant, de ligging van de sluis en de voorgestelde maatregelen. Het milieueffectrapport beschrijft de beoordeling van de varianten en de gekozen voorkeursvariant en de gevolgen op de omgeving. Door de aanwezigheid van Natura 2000-gebieden is ook een toetsing aan de Natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk.

 

Inspraakprocedure

De documenten zijn vanaf 28 mei te bekijken op de website van de directie Participatie  en op de website van het project. Iedereen kan tot en met 8 juli reageren op de documenten.

Op dinsdag 16 juni is er van 17.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst in het Scheldetheater in Terneuzen. Op deze avond zijn er algemene presentaties om 17.30 uur en om 19.30 uur. Op woensdag 17 juni vindt van 17.00 tot 19.00 uur zo’n inloopavond plaats in het bezoekerscentrum van Havenbedrijf Gent. Op deze avond is er één algemene presentatie, om 17.30 uur.

De ingediende zienswijzen worden geanalyseerd en meegenomen in het tracébesluit. Minister Schultz van Haegen stelt daarna begin 2016 het definitieve Tracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen vast. Alleen degenen die zienswijzen hebben ingediend bij het ontwerptracébesluit, kunnen nog in beroep gaan tegen dat tracébesluit.

 

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.